Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen VOP)

ze dne 1. 1. 2020

1. Obecná ustanovení a výklad pojmů

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v Živnostenském rejstříku Jan Balek, se sídlem Nad Cihelnou 603, 382 32 Velešín, IČ 87595699, (dále jen „poskytovatel služby“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem služby a uživatelem související s poskytováním a využíváním níže popsané služby.

1.2. Uživatelem níže popsané služby může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která má zřízen uživatelský účet na webových stránkách poskytovatele služby.

1.3. Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu a funkcí webové aplikace poskytovatelem služby koncovým uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto VOP.

1.4. Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu na webových stránkách bugbot.cz (dále jen „web“), které provozuje. VOP obsahují též pravidla pro užívání těchto webových stránek a s tím související úpravu právních vztahů.

2. Uživatelský účet

2.1. Uživatel je oprávněn využívat  služby poskytovatele uvedené na webu pouze za předpokladu, že má zřízen tzv. „uživatelský účet“. Uživatelský účet zřídí poskytovatel služby uživateli na základě registračních údajů, které mu uživatel uvedl. Poskytovatel služby po provedení registrace sdělí uživateli jeho unikátní přihlašovací jméno a heslo, které jsou předpokladem pro užívání uživatelského účtu.

2.2. Uživatel se zavazuje údaje sdělované poskytovateli služby aktualizovat.

2.3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby žádným způsobem nenese odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou.

2.4. Uživatel se zavazuje v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit poskytovateli služby. Po obdržení takové informace zablokuje poskytovatel služby uživatelský účet.

2.5. Uživatel bere na vědomí, že ve vztahu k poskytovateli služby je zavázán i z úkonů provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.

2.6. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem služby včetně těchto VOP je poskytovatel služby oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem a omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu. Zejména je poskytovatel oprávněn omezit přístup k uživatelskému účtu v případě, kdy uživatel neoprávněně zasahuje do chodu a bezpečnosti aplikace nebo jí zatěžuje nad běžnou míru.

2.7. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu za účelem provedení nutných oprav či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení.

2.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno nebo další zadané názvy vzbuzují pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Poskytovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

3. Platební podmínky

3.1. Zákazník musí poskytnout přesné fakturační údaje a tyto údaje by měl udržovat aktuální.

3.2. Aplikace funguje jako předplacená služba. Kredit je předem připsán k příslušnému uživatelskému účetu a následně je odečítán za používání služby.

3.3. Zákazník je odpovědný za všechny poplatky vzniklé v souvislosti s používáním služby. Především při využívání SMS notifikací.

3.4. Uživatel je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby.

3.5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.

3.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny služeb.

4. Uzavření smlouvy a platební podmínky

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel služby poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP uživateli v 1. článku specifikovanou službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena na účet poskytovatele služby.

4.2. V případě, že nebude po uplynutí jednoho ruku od poslední platby připsána částka za další rok na účet poskytovatele služby, účet bude poskytovatelem služby považován za zrušený, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Uživatel bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.

5.3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby a uživatelem.

5.4. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele služby, nebo využitím kontaktního formuláře na webu poskytovatele. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů uživatele nemá poskytovatel služby možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto VOP, bere uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytovatel služby oprávněn zrušit uživatelský účet uživatele a registraci na jeho webu.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

6.3. Poskytovatel je oprávněn k provozování služby na základě živnostenského oprávnění. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Zřeknutí se odpovědnosti

7.1. Tento web a všechny jeho služby jsou poskytovány "tak jak jsou" a "jak jsou k dispozici".

7.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu služby, včetně přidávání a odebírání funkcí a neposkytuje žádné záruky, pokud jde o správnost údajů poskytnutých službou.

7.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit službu a to po 30-ti denní výpovědní lhůtě oznámené prostřednictvím e-mailu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Vztahy mezi poskytovatelem služby a uživatelem se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.

8.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn VOP měnit, a to zejména s ohledem na vývoj trhu a s ním souvisejícím vývojem používaných technologií.